IDA Interim Development Advice, gevestigd aan John Raedeckerhof 6, 1628 ZA HOORN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Mediabalans zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De beste roulette en poker op onze site gokasten . Ga naar en ontvang grote bonussen!

Ida van Praag is de Functionaris Gegevensbescherming van Mediabalans.

Contactgegevens

John Raedeckerhof 6
1628 ZA HOORN
+31 (0)6 249 74 666
[email protected]
Website: http://www.interimdevelopmentadvice.com/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mediabalans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mediabalans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij verwijderen deze informatie dan binnen 24 uur.
 • Kredietwaardigheidscheck
  Bij Mediabalans is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten of (advies)diensten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mediabalans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzending van een offerte, factuur of de afhandeling van uw betaling;
 • levering van adviesdiensten, goederen of andere diensten;
 • verzending van onze nieuwsbrief ten behoeve van kennisdeling en aanbiedingen van (nieuwe) producten of diensten;
 • verzending van een e-mail attentie wanneer er een nieuwe blogpost is geplaatst;
 • communicatie met u via telefoon, e-mail of andere communicatiekanalen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • analyse van uw gedrag op de website op IP-adres niveau, om daarmee uw gebruikerservaring te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

Mediabalans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mediabalans) tussen zit.

Mediabalans gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • WordPress voor website beheer en contentmanagement; voor dataprotectie van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de hostingpartij
 • Social Media platformen; voor bescherming van persoonsgegevens en privacy wordt een strikt community beleid gevoerd inzake webredactie en webcare adviesdiensten
 • SmartSheet projectmanagement tool met toegangsautorisatie; voor dataprotectie van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst en licentie afgesloten met de leverancier 
 • Microsoft Office 365 voor tekstverwerking, emaildiensten en andere office programma’s; voor dataprotectie van persoonsgegevens wordt een strikt beleid gevoerd inzake dataopslag en digitale archivering
 • MailChimp voor verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen; voor bescherming van persoonsgegevens en privacy wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gegevens zelf te wijzigen of verwijderen onderaan elke e-mail.  
 • One Drive voor dataopslag en digitale archivering; voor dataprotectie van persoonsgegevens zijn de gegevens beschermd via een tweestapsverificatie 
 • Network Attached Storage (NAS) voor dataopslag en digitale archivering; voor dataprotectie van persoonsgegevens zijn de gegevens beschermd met wachtwoord en is een beveiligde internetverbinding ingesteld, niet voor het publiek zichtbaar en toegankelijk
 • Internet toegang wordt gerealiseerd via een beveiligde internetverbinding, niet voor het publiek zichtbaar en toegankelijk, via een Virtual Private Network (VPN) verbinding of via tethering (mobiele hotspot) 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mediabalans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot wederopzegging of verzoek om verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mediabalans deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mediabalans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mediabalans uw persoonsgegevens aan andere derden, alleen met uw nadrukkelijke toestemming.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mediabalans gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediabalans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zie ook: Veilige Kopie ID 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IDA Interim Development Advice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IDA Interim Development Advice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].